MARİFETLİ HANIMLAR HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR

yazar:

kategori:

MARÝFETLÝ HANIMLAR PAZARI 6’NCI KEZ AÇILDI

MARÝFETLÝ HANIMLAR HÜNERLERÝNÝ SERGÝLÝYOR

        Belediyemizce desteklenen, þehrimizdeki kadýnlarca üretilmiþ el iþi ve gýda ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý “Marifetli Hanýmlar Pazarý” açýldý.Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in ev sahipliðinde bu yýl altýncýsý düzenlenen açýlýþ programýna; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiðitbaþý, Vali Yardýmcýsý Betül Büyükkýlýç, Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Benol Kaplan, Kent Konseyi Baþkaný Þemseddin Yasan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Ferda Ertürk, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Canser Kuzu, kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

  “BAÞKANIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYORUM”

           Programda bir konuþma yapan Kent Konseyi Baþkaný Þemseddin Yasan, Marifetli Hanýmlar Pazarý’nýn kurulmasýnda desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’e teþekkür etti. Afyonkarahisarlýlarý Pazar gününe kadar açýk kalacak Marifetli Hanýmlar Pazarýna beklediklerini söyleyen Kent Konseyi Baþkaný Yasan, çarþýda el emeði, göz nuru ürünlerin sergilenmesinin yanýnda kadýnlarýmýzýn aile bütçelerine katkýda bulunduklarýný söyledi.

“ÜRETÝM YAPAN HERKESÝN YANINDAYIZ”

Üretim yapan haným kardeþlerimizin her daim yanýnda olduklarýný söyleyen Baþkan Yardýmcýmýz Benol Kaplan ise  “Belediye olarak her daim üreten hanýmefendilerin yanýnda olduk, olmaya da devam edeceðiz.  Sadece Zafer Meydaný’nda deðil, þehrimizin birçok noktasýnda ürettikleri ürünleri sergilemek isteyen herkese kolaylýk saðlýyoruz. Yeter ki üretime, yeter ki aile bütçelerine katkýda bulunsunlar. Afyonumuzun deðerlerini ön plana çýkarmak birinci vazifemiz” dedi.

 

“ÜRETEN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiðitbaþý ise “Kadýnlarýmýzýn ürettiklerini paylaþmalarý çok güzel. Afyonkarahisar’ýn kadýnanalarý, çalýþkan, üretken kadýnlarý artýk çok daha fazla tanýnýyor, biliniyor. Ýlçelerimizde hem kadýn kültür evleri hem de kadýn kooperatifleri canla, baþla üretmeye devam ediyor. Marifetli hanýmlar da merkezde üretim yapan kadýnlarýmýzýn hünerlerini sergiledikleri bir ortam olmuþ durumda. Böyle bir pazarýn açýlmasýna vesile olan Afyonkarahisar Belediyesine ve Kent Konseyine teþekkür ediyorum. Kadýnlarýmýzýn hem ailelilerine ekonomik katký olan, ayný zamanda psikolojik olarak da kendilerini iyi hissedecekleri bu imkânlar kendilerine saðlandýðý için de tüm destekleyen paydaþlara teþekkür ediyorum. Bizler de devlet olarak her zaman kadýnlarýmýzýn arkasýndayýz” diye konuþtu.