TARİHİ ULU CAMİ DÜNYA MİRASI OLDU

yazar:

kategori:

TARÝHÝ ULU CAMÝ DÜNYA MÝRASI OLDU

Afyonkarahisar’ýn tarihi camileri arasýnda yer alan Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirasý listesine eklendi. Afyonkarahisar merkezde yer alan Orta Çað’dan günümüze kadar iyi bir þekilde korunmuþ olarak oluþan tarihi Ulu Cami Belediyemizin giriþimleri ile Dünya Mirasý listesindeki yerini aldý.

Suudi Arabistan’ýn baþkenti Riyad’da düzenlenen 45’inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantýsýnda, Afyonkarahisar Ulu Camii, Dünya Mirasý listesine alýndý. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca UNESCO’ya “Anadolu’nun Orta Çað Dönemi Ahþap Direkli ve Kiriþli Camileri” adý ile iletilen, Dünya Miras Komitesi’nin kararý sonucunda Afyonkarahisar Ulu Cami Dünya Mirasý listesine girdi.

Afyonkarahisar’ýn en büyük camilerinden birisi olan, Anadolu Selçuklularý Devri’nde 1272-1277 yýllarý arasýnda Sahipata Nusretiddün Hasan tarafýndan Mimar Emir Hacý Bey’e yaptýrýlan Ulu Cami, UNESCO Dünya Miraslarý listesine eklendi. Günümüzde eski biçimi korunarak yeniden onarýlan cami, ahþap mimarisi ve sýrlý tuðlalý baklava dilimi tuðla mimarisiyle Selçuklu Dönemi’nin eþsiz örneklerinden birisi konumunda bulunuyor.

Mimarisi ile kendine hayran býrakan ve çivi kullanýlmadan yapýlan Ulu Cami, tam 751 yýldýr asýrlara direnerek ayakta duruyor.

“DEÐERLERÝMÝZÝ TÜM DÜNYAYA TANITIYORUZ”

Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, kentin tarihi deðerlerini tüm dünyaya tanýtmak adýna tescil giriþimleri ile beraber UNESCO’da Afyonkarahisar’ýn önemli bir yeri olduðunu belirtti.

Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, “Ulu Camimiz maneviyatý ve eþsiz özelliði ile Afyonkarahisar’ýn en büyük deðerlerinden birisi. Ahþap mimarisi ve sýrlý tuðlalý baklava dilimi tuðla mimarisiyle Selçuklu döneminin eseri tarihi camimiz için gerekli giriþimleri 2021 yýlýnda baþlatmýþtýk.  Bu giriþimler sonucu Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirasý Listesine girdi. Turizm potansiyelinin arttýrýlmasý ve gelecek nesillere deðerlerimizi aktarmak adýna yaptýðýmýz çalýþma kapsamýnda böylesine sevindirici bir haber almak bizler için onur ve gurur kaynaðý. Bu yapýnýn korunmasýna katkýda bulunmak, UNESCO tarafýndan tescil almasýna vesile olmaktan da ayrýca mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisar’ýmýzýn deðerlerini tüm Dünyaya tanýtmaya devam edeceðiz. Hayýrlý olmasýný temenni ederek Kültür ve Turizm Bakanýmýz Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlýk yetkililerine de teþekkür ediyorum” dedi.