TURGAY BAŞYAYLA’DAN LEZZET FESTİVALİNE YAKIŞIR KONSER

yazar:

kategori:

TURGAY BAÞYAYLA’DAN LEZZET FESTÝVALÝNE YAKIÞIR KONSER

       Türk Halk Müziði’nin sevilen seslerinden Turgay Baþyayla, 5. Uluslararasý GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde sahne aldý. Birbirinden farklý eserleri ve yöresel türkülerinin yaný sýra sahne performansýyla festivale renk katan Baþyayla, hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý.

        Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek eþi Sevim Zeybek ve çok sayýda vatandaþýmýzýn katýldýðý gecede ünlü sanatçý Turgay Baþyayla lezzet festivaline yakýþýr bir konsere imza attý.Vatandaþlar konser alanýnda gönüllerince eðlenirken, Turgay Baþyayla birbirinden güzel türkülerini Afyonkarahisarlýlar için seslendirildi. Alaný hýnca hýnç dolduran katýlýmcýlar konserlerde doyasýya eðlendi.

“GASTROAFYON DÝLLERE DESTAN BÝR FESTÝVAL”

       Afyonkarahisar’da gelerek Gastro Afyon Festivaline katýlmaktan duyduðu mutluluðu dile getiren Turgay Baþyayla GastroAfyon Festivalinin dillere destan olduðunu söyledi. Festivalin baþarýsýyla gurur duyduðunu ifade eden Turgay Baþyayla, “ Festival ilk ilan edildiðinde Belediyemizin ve Valiliðimizin çalýþmasýnda bende yer aldým. Gurur duyuyorum, Afyon ne yapsa kendine yakýþtýrýyor” diye konuþtu.

       Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek ise festivale katýlýmlarýndan dolayý Turgay Baþyayla’ya teþekkür etti. Zeybek Baþkan; “2019 yýlýnda gastronomi þehri ilan edildikten sonra UNESCO’nun istemiþ olduðu þartlarý bir bir yerine getirdik. O gün bu gündür her yýl gastronomi festivalini gerçekleþtiriyoruz. Son üç yýldýr da uluslararasý düzeyde bir festival gerçekleþtiriyoruz. Þehir olarak çok geniþ bir coðrafyaya sahibiz. 600’e yakýn yöresel lezzetimiz var. 39 tanesini Türk Patent Enstitüsüne tescilletirdik.  Diðerlerinin de dosyalarýný hazýrladýk, peyder tescilletiyoruz. Dünyada 49, Türkiye’de 3 gastronomi þehrinden biriyiz. 81 ilimizin kendine has lezzetleri var. Ben iddia ediyorum bizim yöresel ürünlerimiz farklý, sebze aðýrlýklý saðlýklý beslenmeye yönelik ürünler. Festivalimize 81 ilimizden tüm þefleri davet ettik. Dünyaca ünlü þefler konuk oldu. Hepsinin ayaklarýna saðlýk, yaðmura raðmen festivalimize gelen herkesin yüreðine saðlýk. Afyon’un lezzetlerini tanýtmaya, þehrimizi marka yapmaya var gücümüzle gayret sarf ediyoruz” diye konuþtu.