ZEYBEK BAŞKAN´DAN AFYONKARAHİSAR´A YENİ BİR YATIRIM DAHA

yazar:

kategori:

ZEYBEK BAÞKAN’DAN AFYONKARAHÝSAR’A YENÝ BÝR YATIRIM DAHA

BELEDÝYEMÝZDEN CELAL KETENCÝOÐLU’NA VEFA

Afyonkarahisar Belediyesi tarafýndan, kentin doðu kesiminde yaþanan olaylara daha hýzlý ve etkin müdahale amacý ile inþa edilen Celal Ketencioðlu 2. Ýtfaiye Ýstasyon binasý açýldý.

Yaptýðý yatýrýmlar ve hayata geçirdiði projelerle þehrimizi geleceðe hazýrlayan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek Afyonkarahisar’ýn ihtiyaçlarýna yönelik çalýþmalar yapmayý sürdürüyor. Ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teþkilatýný sürekli güçlendiren Belediyemiz, Afyonkarahisar’a yeni bir ikinci itfaiye binasý kazandýrdý.

Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in ev sahipliðinde düzenlenen açýlýþ törenine Afyonkarahisar Milletvekillerimiz Ali Özkaya, Ýbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaþ, AK Parti Ýl Baþkaný Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Ferda Ertürk, Büyük Birlik Partisi Afyonkarahisar Ýl Baþkaný Süleyman Çaðlar, AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Celal Ketencioðlu ve ailesi, mahalle muhtarlarý katýldý.

10 PERSONEL 7/24 GÖREV YAPACAK

Büyüyen ve geliþen Afyonkarahisar için inþa edilen yeni itfaiye istasyon hizmet binasý, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapýda tasarlandý.

Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Ýtfaiye Haftasýnda açýlan hizmet binasýnýn hayýrlý olmasýný temenni etti. Emeði geçenleri unutmanýn mümkün olamayacaðýna dikkat çeken Baþkanýmýz, “Afyonkarahisar’ýmýz her geçen gün büyüyerek geliþiyor. Afet olduðu zaman arkadaþlarýmýzýn ulaþmakta zorluk çekebileceklerini düþünerek o dönem ki Ýtfaiye Müdürümüz Cem Kasapoðlu’ndan þehrimizin doðu bölgesine ikinci bir itfaiye istasyonu yapýlmasý konusunda bir talep geldi. Biz de müdürümüzün bu talebi üzerine arkadaþlarýmýzla istiþare ettik, konuyu meclisimize getirdik. Belediyemize ait bu arazi üzerinde kýsa zamanda binamýzý inþa ettik. 10 personelimiz 7/24 burada görev yapacaklar. 4 aracýmýz burada hizmete hazýr bekleyecek. Allah memleketimizi afetlerden uzak kýlsýn. Bizler tedbir almak zorundayýz” diye konuþtu.

  “SÖZ VERDÝÐÝMÝZÝN FAZLASINI YAPTIK”

Seçimlerden önce söz verdiði 37 projenin yanýnda Afyonkarahisar’da yakalanan birlik, beraberlik ve uyumla söz vermediði birçok projeyi daha hayata geçirdiklerine dikkat çeken Baþkanýmýz; “Sað olsun gerek milletvekillerimiz, gerek, il baþkanýmýz gerek teþkilatýmýz gerekse de meclisimizle uyumlu bir þekilde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Seçime girerken halkýmýza 37 projenin sözünü vermiþtik, 34’dünü gerçekleþtirdik, birliktelikten aldýðýmýz güçle seçim vaadi olmayan 40 devasa projeyi hayata geçirdik. Geride býraktýðýmýz süre içinde 74 projemizi hayata geçirdik. Helali hoþ olsun tek gayemiz el birliði gönül birliði ile Afyonumuzu daha güzel ve yaþanýlabilir marka þehir haline getirmek. Bu vesile ile 2009 yýlýnda can siper hane müdahale ederek yangýnýn ortasýnda kalan Celal kardeþimize de Allah’tan þifalar diliyorum. Kendisini unutmamýz mümkün deðil, ismini burada yaþatacaðýz. Ýtfaiye istasyonumuz Afyonkarahisar’ýmýza hayýrlý uðurlu olsun” dedi.

“HÝZMET BELEDÝYECÝLÝÐÝ BUDUR”

Afyonkarahisar Milletvekilimiz Hasan Arslan ise Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek ve Belediye Meclis Üyelerine Celal Ketencioðlu ismini yaþattýklarý için teþekkür etti.

Saðlýk ve emniyet teþkilatý gibi Ýtfaiye teþkilatýnýn önemine dikkat çeken Milletvekili Arslan; “Ýtfaiye teþkilatýmýz týpký diðer teþkilatlarýmýz gibi ne muhtaç olalým, ne de eksik kalalým dediðimiz teþkilatlardan. Onlar olmaza Allah korusun ne canlar kaybolur. Baþkanýmýz hizmetlerinden, seçim vaatlerinden ve vaat etmediði halde hayata geçen projelerinden bahsetti. AK Parti Belediyeciliði, hizmet belediyeciliði bu. Parti ayýrmaksýzýn bütün belediyelerin ayný hýz ve hýrsla çalýþmasý gerekir ki vatandaþlarýmýza hizmet sunabilelim. Çünkü varlýðýmýzýn nedeni bu. Bu vesileyle hizmet binasýnýn Afyonkarahisar’ýmýza kazandýrýlmasýnda emeði geçen Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek olmak üzere herkese teþekkür ediyorum” diye konuþtu.

“YATIRIMLARI BÝRE BÝR TAKÝP EDÝYORUZ”

Afyonkarahisar’ýn gün geçtikte geliþerek büyüdüðüne dikkat çeken Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ýbrahim Yurdunuseven ise ikinci itfaiye istasyonunun þehrimizin doðu bölgesine yapýlmasýnýn isabetli güzel bir çalýþma olduðunu söyledi.  Emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek olmak üzere herkesi tebrik eden Milletvekilimiz Yurdunuseven; “ Hizmetlerin nokta olarak ilgili bölgelere yapýlmasý önemli. Milletvekilleri olarak Afyonkarahisar’daki yatýrýmlarý bire bir takip ediyoruz. Böyle bir yatýrýmý þehrimize kazandýran Baþkanýmýza teþekkür ediyorum” diye konuþtu.

Tüm itfaiye personelinin haftasýný kutlayan Milletvekilimiz Yurdunuseven Celal Ketencioðlu ve ailesine saðlýklý bir yaþam dileklerinde bulundu.

“ÞEHRÝMÝZ HER GÜN BÝRAZ DAHA BÜYÜYOR”

Milletvekilimiz Ali Özkaya ise Ýtfaiye istasyon binasýnýn isminin geçmiþte yangýna müdahale esnasýnda gazi olan Celal Ketencioðlu isminin verilmesinin büyük bir vefa örneði olduðunu söyledi.  Bu ince düþüncelerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Belediye Meclisimiz ve emeði geçenleri tebrik eden Milletvekilimiz Ali Özkaya, “Þehrimiz her gün biraz daha büyüyor. Bu büyüme ve geliþmeye yönelik biz de þehrimizi yeniden planlamamýz, düzenlememiz gerekiyor. Ýtfaiye en hýzlý ve etkin araçlarla müdahale etmesi gerekiyor. Bu vesileyle Baþkanýmýzý da bu bölgeyi doðru bir þekilde tespit ederek bu yatýrýmý yaptýðý için tebrik ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun” dedi.