Kategori: Belediyeler

 • ÜSTAT  NECİP FAZIL KISAKÜREK´İ ANMA GECESİ

  ÜSTAT  NECİP FAZIL KISAKÜREK´İ ANMA GECESİ

  yazar:

  kategori:

  ÜSTAT  NECÝP FAZIL KISAKÜREK’Ý ANMA GECESÝ   Kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Afyonkarahisar Belediyesi, vefatýnýn 40. yýldönümünde Necip Fazýl Kýsakürek’i, ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in icra ettiði eserleriyle andý.Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde ünlü müzisyen Arzen, orkestra eþliðinde Kýsakürek’in þiirlerinden bestelenen “Sakarya Türküsü”, “Þarkýmýz Bizim”, “Utansýn”, “Kaldýrýmlar”, “Surda Bir Gedik Açtýk”…

 • ZEYBEK BAŞKAN ATAKÖY MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

  ZEYBEK BAŞKAN ATAKÖY MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

  yazar:

  kategori:

  ZEYBEK BAÞKAN ATAKÖY MAHALLESÝ’NÝ ZÝYARET ETTÝ         Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Baþkan Yardýmcýmýz Süleyman Karakuþ ile birlikte Ataköy Mahalle Muhtarý Muharrem Özdemir’i ziyaret etti. Zeybek Baþkan yoðun programlarý arasýnda mahalle ziyaretleri yaparak hemþehrileri ve muhtarlar ile hemhal olmayý sürdürüyor. Ataköy Mahallesi Muhtarlýðýna ziyarette bulunan Baþkanýmýz, Muhtar Muharrem Özdemir ve vatandaþlar ile buluþtu. Belediyemizce mahalleye kazandýrýlan…

 • ÜSTAT  NECİP FAZIL KISAKÜREK´İ ANMA GECESİ” DÜZENLENDİ

  ÜSTAT  NECİP FAZIL KISAKÜREK´İ ANMA GECESİ” DÜZENLENDİ

  yazar:

  kategori:

  ÜSTAT  NECÝP FAZIL KISAKÜREK’Ý ANMA GECESÝ”  DÜZENLENDÝ Kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Afyonkarahisar Belediyesi, vefatýnýn 40. yýldönümünde Necip Fazýl Kýsakürek’i, ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in icra ettiði eserleriyle andý.Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde ünlü müzisyen Arzen, orkestra eþliðinde Kýsakürek’in þiirlerinden bestelenen “Sakarya Türküsü”, “Þarkýmýz Bizim”, “Utansýn”, “Kaldýrýmlar”, “Surda Bir Gedik…

 • SINIF BAŞKANININ VAADİNİ BAŞKANIMIZ ZEYBEK GERÇEKLEŞTİRDİ

  SINIF BAŞKANININ VAADİNİ BAŞKANIMIZ ZEYBEK GERÇEKLEŞTİRDİ

  yazar:

  kategori:

  SINIF BAÞKANININ VAADÝNÝ BAÞKANIMIZ ZEYBEK GERÇEKLEÞTÝRDÝ            Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencisi Damla’nýn sýnýf baþkanlýðý seçiminde “seçilirsem belediye baþkanýmýzý sýnýfýmýzda misafir edeceðim” vaadini yerine getirdi. Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencisi Damla, sýnýf baþkanlýðýný kazanmak için arkadaþlarýna “seçilirsem Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’i sýnýfýmýzda misafir edeceðim” vaadinde bulundu. Baþkanlýk seçimini kazanan Damla’nýn sözü ise yerine…

 • ZEYBEK BAŞKAN BASIN MENSUPLARINA YATIRIMLARIMIZI GEZDİRDİ

  ZEYBEK BAŞKAN BASIN MENSUPLARINA YATIRIMLARIMIZI GEZDİRDİ

  yazar:

  kategori:

  ZEYBEK BAÞKAN BASIN MENSUPLARINA YATIRIMLARIMIZI GEZDÝRDÝ Afyonkarahisar’ýmýza yaptýðý kalýcý yatýrýmlarla konuþulan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, þehrimizde görev yapan basýn mensuplarýyla yatýrýmlarý gezerek bilgiler verdi. Halkýmýzýn teveccühüyle 2019 yýlýnýn Mart ayýnda gerçekleþtirilen yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Baþkanlýðýna seçilen Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, 4 yýlý aþkýn sürede hayata geçirdiði ve çalýþmalarýna baþladýðý projeleri basýn mensuplarýyla birlikte inceledi. Ziyaretlere Afyonkarahisar…

 • KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

  KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

  yazar:

  kategori:

  KASIM AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Afyonkarahisar Belediyesi Kasým ayý Meclis Toplantýsý Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek Baþkanlýðýnda yapýldý. 37 gündem maddesinin görüþüldüðü meclis toplantýsý öncesi alýnan kararlarýn hayýrlý olmasýný temenni eden Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Meclisi yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgilendirdi. Geride býraktýðýmýz ay içerisinde yapýlan yatýrýmlar ve faaliyetler hakkýnda konuþan Baþkanýmýz sözlerine Cumhuriyetimizin 100. Yýlýný kutlayarak baþladý.…

 • SANAYİCİ İŞ İNSANLARINDAN ZEYBEK BAŞKAN´A ZİYARET

  SANAYİCİ İŞ İNSANLARINDAN ZEYBEK BAŞKAN´A ZİYARET

  yazar:

  kategori:

  SANAYÝCÝ ÝÞ ÝNSANLARINDAN ZEYBEK BAÞKAN’A ZÝYARET        Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek sanayici iþ insanlarýný misafir etti. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Bekir Yeþilay, Afyonkarahisar Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Mühsürler, Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði (EMÝB) Baþkaný Ýbrahim Alimoðlu ve þehrimizin ekonomisine katký saðlayan sanayici iþ insanlarý, Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. Ziyarette, iþ insanlarý…

 • ZEYBEK BAŞKAN YATIRIMLARI İNCELEDİ

  ZEYBEK BAŞKAN YATIRIMLARI İNCELEDİ

  yazar:

  kategori:

  ZEYBEK BAÞKAN YATIRIMLARI ÝNCELEDÝ Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, þehrimizde yapýmý devam eden yatýrýmlarý yerinde inceledi.Gastronomi Sokaðý, Köle Haný, Bedesten Meydaný ve restorasyonu devam eden Evlendirme Dairesinde incelemelerde bulunan Baþkanýmýz, ekiplerden çalýþmalarýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Ziyaretleri esnasýnda vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan Baþkanýmýz, talep ve önerilerini dinleyerek hayýr dualarýný aldý. “GASTRONOMÝ ÜRÜNLERÝMÝZ HEM TANITILACAK HEMDE…

 • YILLARCA ATIL KALAN ŞİMDİLERDE GÖZDE MEKÂN

  YILLARCA ATIL KALAN ŞİMDİLERDE GÖZDE MEKÂN

  yazar:

  kategori:

  OLMPK YÜZME HAVUZUMUZ L AMPYONASINA EV SAHPL YAPTI YILLARCA ATIL KALAN MDLERDE GÖZDE MEKÂN Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor l Müdürlüü ibirliinde düzenlenen organizasyonda Mehmet Muharrem Kasapolu Yüzme Havuzu, il ampiyonasna ev sahiplii yapt. Yllarca atl durumdayken Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek tarafndan Afyonkarahisar’mza kazandrlan Mehmet Muharrem Kasapolu Olimpik Yüzme Havuzunda hafta sonunda il ampiyonas düzenlendi.…

 • ATLI SPOR TESİSLERİ AÇILDI

  ATLI SPOR TESİSLERİ AÇILDI

  yazar:

  kategori:

    100. YILA ARMAÐAN ESER OLSUN ATLI SPOR TESÝSLERÝ AÇILDI Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinden rahvan at yarýþçýlarýný aðýrlama imkâný saðlayacak Atlý Spor Tesislerini Cumhuriyetimizin 100. Yýlýnda hizmete aldý. 2019 yýlýnda söz verdiði projeleri tek tek yerine getiren Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, söz vermediði eserleri de Afyonkarahisar’a kazandýrmaya devam ediyor. Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in prestij projelerinden…