Belediyeler

7. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASININ SINAVI YAPILDI

7. ÖDÜLLÜ KÝTAP OKUMA YARIÞMASININ SINAVI YAPILDI

        Afyonkarahisar Belediyesi, Eðitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Þube ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü protokolü ile gerçekleþtirilen Ödüllü Kitap Okuma Yarýþmasý’nýn bu yýl 7.’si yapýlýyor. Bu kapsamda Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek tarafýndan okullara baðýþlanan kitaplarýn sýnavý yapýldý.

Belediyemizin destekleri ile gerçekleþen yarýþmanýn yedinci yýlýnda 50 binin üzerinde kitap, Afyonkarahisar’daki ortaokul ve liselerimizin kütüphanelerinde yerini alýrken, öðrencilerimiz yarýþmayý kazanabilmek için düzenlenen sýnava girdi. Ödüllü Kitap Okuma yarýþmasý kapsamýnda 4 bin 53 öðrencimiz 8 sýnav merkezinde ter döktü.

BELEDÝYEMÝZDEN BÝLGÝSAYAR, TABLET VE BÝSÝKLET ÖDÜLÜ

Her yýl rekor seviyede ilginin gösterildiði yarýþmada Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in hediyeleri öðrencilerimize, yapýlacak törenle ulaþtýrýlacak. Üç kategoride yapýlan yarýþmanýn birincilerine diz üstü bilgisayar, ikinci ve üçüncülerine tablet, ilk kýrka giren her kategorideki tüm öðrencileri ise bisiklet hediye edilecek. Ödül töreninin önümüzdeki günlerde yapýlmasý planlanýyor.

ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Þehrimize ve öðrencilerimize hayýrlý olmasýný temenni eden Baþkanýmýz Mehmet Zeybek sýnava giren öðrencileri tebrik etti. Baþkanýmýz konuya iliþkin açýklamasýnda, “ Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Eðitim Bir-Sen Þube Baþkanlýðýna teþekkür ediyorum. Geçen sene 6.’sýný düzenlediðimiz ödüllü kitap okuma yarýþmasýnýn bu yýl 7.’sini düzenliyoruz. Her zaman eðitime destek çalýþmalarýnda Belediye olarak yer almaya gayret gösteriyoruz. Öðrencilerimize, kýrtasiye ve burs yardýmý baþta olmak üzere çeþitli destekler saðlýyoruz. Eðitim ile ilgili þehrimizin ve çocuklarýmýzýn yararýna olacak her iþte yer aldýk, almaya da devam edeceðiz. Okumayý seven nesiller yetiþtirmek adýna düzenlediðimiz yarýþmanýn önümüzdeki günlerde ödüllerini kazananlara ulaþtýracaðýz.  Eðitim yatýrýmlarýmýza son sürat devam ederek bilge nesiller yetiþtirme vizyonu ile çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Þimdiden her bir yavrumuzu tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum” diye konuþtu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu