ZEYBEK BAŞKAN ATAKÖY MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

yazar:

kategori:

ZEYBEK BAÞKAN ATAKÖY MAHALLESÝ’NÝ ZÝYARET ETTÝ

        Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Baþkan Yardýmcýmýz Süleyman Karakuþ ile birlikte Ataköy Mahalle Muhtarý Muharrem Özdemir’i ziyaret etti.

Zeybek Baþkan yoðun programlarý arasýnda mahalle ziyaretleri yaparak hemþehrileri ve muhtarlar ile hemhal olmayý sürdürüyor. Ataköy Mahallesi Muhtarlýðýna ziyarette bulunan Baþkanýmýz, Muhtar Muharrem Özdemir ve vatandaþlar ile buluþtu. Belediyemizce mahalleye kazandýrýlan Ataköy Kadýn Kültür Evi ve Çok Amaçlý Salon yatýrýmlarýný da inceleyen Zeybek Baþkan, mahallede yapýlacak çalýþmalar için de görüþ alýþveriþinde bulundu. Hemþehrilerinin ve Muhtarýn taleplerini dinledi. Gereken ne var ise yapýlacaðýný ifade eden Baþkanýmýz bu buluþma ardýndan mahalle esnafýný da iþ yerlerinde ziyaret etti. Hayýrlý iþler temennisinde bulundu. 

BAÞKANIMIZI SEVÝYORUZ, MEMNUNUZ

Mahalle Muhtarý Muharrem Özdemir Zeybek Baþkan’a teþekkürde bulunarak; “Baþkaným bizim istediðimizden daha fazla hizmet verdi.  Hizmet yapmaya da devam ediyor. Ataköy halký olarak Baþkanýmýza sonsuz desteðimiz var. Baþkanýmýzý çok seviyoruz. Sayýn Baþkanýmýzdan biz memnunuz. “Alo Baþkaným þu lazým” deyince yerinde incelettiriyor, hemen hizmet yerine geliyor. Verdiði hizmetlerden dolayý çok çok teþekkür ediyorum.”

TALEPLERÝ YERÝNE GETÝRÝYORUZ

Talepleri yerine getirerek mahalle mahalle Afyonkarahisar’a yatýrýmlar kazandýrmaya devam ettiklerini açýklayan Baþkanýmýz Mehmet Zeybek bu ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada; “Ataköy Mahallemizdeki çok amaçlý salon inþaatý bitme aþamasýnda. Bu çalýþmalarý yerince inlemeye geldik. Çevre düzenlemesi yapýldýktan sonra yatýrýmý en kýsa sürede tamamlayarak hizmete alacaðýz. Ataköy’ümüze hayýrlý olsun. 52 bin metre kare yeþil alan çalýþmasý yaptýk, Þehitler Parkýmýzý kazandýrdýk. Atýl vaziyette olan ilkokul binasýný Kadýn Kültür Evi haline getirdik. Yol, kaldýrým, parke ve doðalgaz çalýþmalarýmýzý da tamamladýk. Muhtarýmýzýn ve mahalle sakinlerinin taleplerini her zaman için karþýlamaya hazýrýz. Talepleri yerine getiriyoruz. Muhtarýma ve mahalle halkýna teþekkür ediyorum.” Dedi.