ZEYBEK BAŞKAN BASIN MENSUPLARINA YATIRIMLARIMIZI GEZDİRDİ

yazar:

kategori:

ZEYBEK BAÞKAN BASIN MENSUPLARINA YATIRIMLARIMIZI GEZDÝRDÝ

Afyonkarahisar’ýmýza yaptýðý kalýcý yatýrýmlarla konuþulan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, þehrimizde görev yapan basýn mensuplarýyla yatýrýmlarý gezerek bilgiler verdi.

Halkýmýzýn teveccühüyle 2019 yýlýnýn Mart ayýnda gerçekleþtirilen yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Baþkanlýðýna seçilen Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, 4 yýlý aþkýn sürede hayata geçirdiði ve çalýþmalarýna baþladýðý projeleri basýn mensuplarýyla birlikte inceledi.

Ziyaretlere Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Sezer Küçükkurt, yönetim kurulu üyeleri, gazete imtiyaz sahipleri, ulusal basýn temsilcileri, radyo ve internet haber sitesi temsilcileri, Baþkan Yardýmcýmýz Benol Kaplan ve birim müdürlerimiz eþlik etti.

Baþkanýmýz Mehmet Zeybek Kadýnana Caddesi asfalt kaldýrým çalýþmalarý, Necmettin Erbakan Kapalý Spor Salonu, Halk Ekmek Fabrikasý, Garnizon Millet Bahçesi, Gastronomi Sokaðý, Yoncaaltý Çarþý ve Kapalý Otopark, Muharrem Kasapoðlu Olimpik Yüzme Havuzu, Saraydüzü Kamp Merkezi, AKM (Evlendirme Dairesi) ve Millet Kütüphanesi gibi önemli yatýrýmlarý basýn mensuplarýyla birlikte tek tek gezdi. Zeybek Baþkan, belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana gerek belediye bütçesiyle, gerek devlet desteðiyle ve gerekse de hibe yoluyla toplam 3 milyar TL deðerinde bir yatýrýmý þehrimize kazandýrdýklarýný söyledi.

AFYONKARAHÝSARIMIZA 40’IN ÜZERÝNDE PROJE 3 MÝLYAR DEÐERÝNDE YATIRIM

Gezi ardýndan basýn mensuplarýmýzýn sorularýný yanýtlayan Baþkanýmýz açýklamalarda bulundu. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, þehrimize 70’in üzerinde 3 milyar TL deðerinde yatýrým yaptýklarýný belirterek; “ Belediye olarak yapmýþ olduðumuz yatýrýmlarý yerinde inceleyip istiþare edelim istedik. Ev sahibi olarak yatýrýmlarýmýzý basýn mensuplarýmýza anlattýk. Tüm çalýþmalarýmýz Afyonkarahisar’ýmýza hayýrlý olsun. Þehrimizi güzelleþtirmeye tarihi yapýlarýmýzý ön plana çýkarmaya gayret sarf ediyoruz. Seçimler sýrasýnda 37 proje sözü vermiþtik. 37 projenin 34’ünü bitirdik. Bunun yanýnda söz vermediðimiz 40’ýn üzerinde projeyi de hayata geçirdik. Örneðin biraz önce incelemiþ olduðumuz Saraydüzü Kamp Merkezi sözümüz deðildi. Olimpik Yüzme Havuzu, Sahipata Kapalý Spor Salonu, Türkiye’nin en modern Atlý Spor Tesisi, Yoncaaltý Çarþý ve Kapalý Otopark, Paþa Camii, kavþak çalýþmalarýmýz vaat etmediðimiz ama Afyonkarahisar’ýmýza kazandýrdýðýmýz eserlerden sadece bazýlarý.  Baktýðýmýzda 3 milyarlýk yatýrým tutarýmýz var. Yatýrýmlarýmýzý uygulamýþ olduðumuz tasarruf tedbirleri ve Ýller Bankasýndan gelen ödeneklerimizi verimli kullanarak gerçekleþtirdik. Mali disiplin ve öz kaynaklarýmýz ile oluþturduðumuz bütçe þehrimize yatýrým olarak döndü. Belediyemizin hiç borcu yok þu anda. Bu þehri seviyoruz ve bu þehir için çalýþýyoruz, çalýþmaya da devam edeceðiz. Yaptýðýmýz yatýrýmlar þehrimize hayýrlý olsun” ifadelerini kullandý. Yatýrýmlarý inceleme gezisi basýn mensuplarý ve Baþkanýmýzýn toplu fotoðraf çekimi ile son buldu.