Belediyeler

KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

“ÝL HIFZISSIHA KURULU MÜSAADE EDERSE EKMEK BÜFELERÝNÝ AÇMAYA HAZIRIZ”

          Son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda “Afyonkarahisar Belediyesi Halk Ekmek Büfelerini kapattý” þeklinde gerçeði yansýtmayan haberlere iliþkin açýklama yapma zorunluluðu doðmuþtur.

           Öncelikle bilinmesini isteriz ki; daha önce ekmek büfesinde “Sosyal mesafe kurallarýna uymayan vatandaþlarýn uzun kuyruklar oluþmasýný “Bu manzara Afyon’a Yakýþmýyor” diye servis edenlerle “Afyon’da Ekmek Büfesi Kapatýldý!  þeklinde haber yapanlarýn ayný kalemden çýktýðýný kamuoyunun takdirine sunarýz.

BÜFELER YENÝ DEÐÝL, 2020 YILINDA KURUL KARARIYLA KAPATILDI

        Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’de konuyla ilgili bir açýklamada bulundu. Söz konusu büfelerin Afyonkarahisar Belediyesine baðlý YÜNTAÞ Þirketine ait olduðunu hatýrlatan Zeybek Baþkan; büfelerin haberde yazýldýðý gibi yeni deðil, salgýnýn pik yaptýðý 2020 yýlýnda Ýl Hýfzýssýhha Kurulu Kararýyla kapatýldýðýna dikkat çekti.

     Bu karara raðmen, Afyonkarahisar Belediyesi olarak garip gurebayý asla yalnýz býrakmadýklarýna söyleyen Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizim garip gurebayý düþünmeme, onlarýn yanlarýnda olmama gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Talep eden herkese ve tespit ettiðimiz bütün ailelere ekmekle beraber dört çeþit yemek veriyoruz.  Öyle ki hem Ramazan ayýndan önce hem de birlik ve beraberliðin, paylaþmanýn adý olan Ramazan ayý dolayýsýyla ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzý bizzat evlerinde ziyaret ederek günlük dört çeþit yemeðin yanýnda ekmek ihtiyaçlarýný da karþýlýyoruz. Kimseyi maðdur etme gibi bir lüksümüz de yok, hakkýmýz da yok” dedi.

Durumu Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek ile de istiþare ettiklerini söyleyen Zeybek Baþkan; Ýl Hýfzýssýhha Kurulu bu ortamda dahi karar alýr, büfeleri açmaya müsaade ederse biz hazýrýz” þeklinde konuþtu.

Haberin videosu için TIKLAYIN

https://wetransfer.com/downloads/d678f9fb67e4cf6b1dcd2427fe922de620210422102334/36ed80

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu