Belediyeler

SEMT PAZARLARI 8 VE 15 MAYIS´DA AÇIK OLACAK

SEMT PAZARLARI  8 VE 15 MAYIS’DA AÇIK OLACAK

         Ýçiþleri Bakanlýðý son yayýnladýðý genelgede “tam kapanma” dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayýs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasýnda pazar yerlerinin açýk olacaðýný duyurdu.

SADECE YAÞ SEBZE-MEYVE VE FÝDE SATIÞINA ÝZÝN VERÝLECEK

             Bu kapsamda Afyonkarahisar Belediyesi de gerekli hazýrlýklarýný tamamladý. Bakanlýkça yayýmlanan genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzýnda yaþanan artýþ, ürünlerin saklama zorluðu ve raf ömürlerindeki kýsalýk nedeniyle çiftçiler tarafýndan üretilen tarýmsal ürünlerin (yaþ sebze-meyve) zayi olabileceði yönünde tespitler bulunduðu ve bu nedenle yeni kararlarýn alýndýðý yer aldý. 

GÜNÜ GEÇMEMÝÞ FAALÝYET BELGESÝNE DÝKKAT!

       Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayýs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasýnda sadece yaþ sebze/meyve ile fide satýþý yapan pazar yerleri açýk olacak. Vatandaþlarýn yaþ sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarýný temin amacýyla ikametlerine en yakýn pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Pazar yerlerinde temizlik ürünleri, giyim, zücaciye, oyuncak, süs eþyasý, çanta gibi ürünlerin satýþýna izin verilmeyecek. Ayrýca pazaryerinde tezgah açacak esnafýnGÜNÜ GEÇMEMÝÞ faaliyet (mesleðini gösterir) belgeleri muhakkak bulundurmalarý gerektiði bildirildi.

 

SIKI DENETÝM OLACAK

       Pazaryerlerinin açýk olacaðý günlerde Belediyemiz Zabýta ekipleri ve diðer kamu kuruluþlarý da her türlü tedbiri alarak açýk olacak pazarlarýn denetimini yapacak.Zabýta ekiplerimiz vatandaþlarýmýzdan maske, mesafe ve temizlik kurallarýna riayet etmeleri gerektiðinin önemine dikkat çekti.

8 ve 15 Mayýs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri açýk olacak Pazarlarýmýz

 

Pazar Yeri Adý

1

ATAKÖY SEMT PAZARI

2

ÇAVUÞBAÞ S. PAZARI

3

FATÝH SEMT PAZARI

4

FUAR ALANI PAZAR YERÝ

5

HARBÝÞ SEMT PAZARI

6

KARÞIYAKA S. PAZARI

7

K. KAPALI PAZAR YERÝ

8

MAREÞAL PAZAR YERÝ

9

MECÝDÝYE SEMT PAZARI

10

SAHÝPATA SEMT PAZARI

11

UYDUKENT S. PAZARI

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu